Nubia Premium Blogger Template - Free Download


Blogger Template Nubia là gì?

Nubia là một template nền tảng Blogspot của Blogger được phát triển bởi Sora Templates và đang bán mẫu này trên blog của họ với giá $ 9,95. Template này có định dạng tệp .xml và bên trong template này là các thiết kế đẹp mắt như: Đánh dấu trang, Kiểu chữ, Bảng, Blockquote, Dấu đầu dòng và danh sách, Nút đơn giản, Nút có biểu tượng, Hộp cảnh báo, Hộp mã và Biểu mẫu liên hệ .

Chi tiết Giấy phép của Blogger Template Nubia là gì?

Tên: Nubia
Giấy phép: Premium
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Sora Templates

Các tính năng của Blogger 
Template Nubia là gì?

Bạn có thể kiểm tra các tính năng của Template Nubia này bên trong bảng bên dưới.

FeaturesAvailability
ResponsiveYesCheck
Google Testing Tool ValidatorYesCheck
Mobile FriendlyYesCheck
Custom 404 PageYesCheck
Fast LoadingYesCheck
Google RichYes
MagazineYes
Seo FriendlyYes
Featured SliderYes
Ads ReadyYes
Clean LayoutYes
Simple DesignYes
Drop Down MenuYes
Social SharingYes
HTML5 and CSS3Yes
Browser CompatibilityYes

Link tải xuống và demo của template NubiaSự đóng góp thiện tâm của các bạn sẽ giúp sức cho chúng tôi rất nhiều. 
Đóng góp qua Momo: https://nhantien.momo.vn/vcode
Paypal donate: http://paypal.me/hoduythanh
Xin chân thành cảm ơn!


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Main Menu/DropDown/Multi DropDown
Access your blog Layout > click Edit icon on Main Menu widget.

Normal Link : Dropdown
Sub Link: _Multi Dropdown (before the link add "_") 1 underscore
Sub Link 2: __Dropdown 1 (before the link add "__") 2 underscore

Hot Posts

Access your blog Layout > click Add a Gadget > HTML/JavaScript on Hot Posts section, you must place the following names highlighted in blue below.

Shortcode: Labelrecent or random/hot-posts

Example: Food/hot-posts

Social Widget

Access your blog Layout > click Edit icon on Social Widget widget.

Icons Avaliables { blogger, facebook, twitter, rss, youtube, skype, stumbleupon, tumblr, vk, stack-overflow, github, linkedin, dribbble, soundcloud, behance, digg, instagram, pinterest, twitch, delicious, codepen, reddit, whatsapp, snapchat, email }

Post List Widget

Access your blog Layout > click Add a Gadget > HTML/JavaScript on Sidebar or Footer section and follow the instructions below.

Shortcode: Results number/Labelrecent or random/post-list

Label Posts: 3/Technology/post-list
Recent Posts: 3/recent/post-list
Random Posts: 3/random/post-list

Theme Options

01  Post Snippet

Access your blog Layout > click Edit icon on  Post Snippet widget.

In New Site Name add  postSinppet, in New Site URL add true or false, after click on save button.

02 - Default Variables

 Access your blog Layout > click Edit icon on Default Variables widget.

Post Per Page: In New Site Name add postPerPage, in New Site URL add the number of results, it should be the same as the posts from the home page, after click on save button.

Fixed Sidebar: In New Site Name add fixedSidebar, in New Site URL  add true or false, after click on save button.

Comments System: In New Site Name add commentsSystem, in New Site URL add the comments sytem type {bloggerdisqusfacebook or hide}, after click on save button.

Disqus Shortname: In New Site Name add disqusShortname, in New Site URL add your disqus comment system shortname, after click on save button.

Facebook Page Plugin 

Access your blog Layout > click Add a Gadget > HTML/JavaScript on Sidebar or Footer section, and paste the code below.

<center><div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/soratemplates" data-width="360" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false"  data-show-facepile="true"></div></center>

Note: In Attribute data-href replace the link per your facebook page url.

Customizing Your Template

Access your blog Theme > click Customize button to change the pre-defined colors.

Clicking Advanced You will see the official option to change the Main Colors.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét